Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Právní služby

Právní služby

Právní služby. Společně s našimi právníky a spolupracujícími právními kancelářemi po celé ČR vám poskytneme právní poradenství zejména se zaměřením na trestní, obchodní a občanské právo, přičemž v této oblasti je snahou co nejvíce vyhovět individuálním požadavkům klientů, přestože jde o specifické oblasti práva, při kterých je třeba mít nejen právní znalosti a zkušenosti, ale i schopnost citlivě vnímat delikátní problémy klientů..

Zavolejte námKontaktní formulář

NENABÍZÍME VÁM JEN ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ, ALE HLAVNĚ AKTIVNÍ HLEDÁNÍ EFEKTIVNÍCH ŘEŠENÍ.

Snažíme se poskytnout klientům právní poradenství takovým způsobem, aby výsledné řešení jejich právního problému bylo pro ně co nejpříznivější, v rámci právních limitů, které nám platné právo poskytuje. Primárně se věnujeme právu obchodnímu, občanskému a trestnímu, nakolik s agendou těchto odvětví práva se zabýváme každý den při řešení právních problémů klientů. Poradenství poskytované advokátní kanceláři pramení z bohatých zkušeností při poskytování právního poradenství. Vztahy s klienty jsou založeny na dlouhodobé spolupráci a snaze o otevřený přístup k řešení každého jednoho jejich problému.

Součástí služeb je také poskytování komplexního právního servisu pro obchodní společnosti a podnikatele, počínaje získáním oprávnění k podnikání až po zajištění poradenství v dodavatelsko-odběratelských vztazích, pracovně – právních předpisech a všech oblastí práva, které se dotýkají obchodních vztahů a také právní služby při potencionálních problémech při vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních vztahů

Pomůžeme Vám orientovat se ve spleti paragrafů a vyřešíme váš problém k vaší spokojenosti v souladu s naším heslem “Právní problém? Žádný problém … “Maximální spokojenost našich klientů s našimi službami je pro nás to nejdůležitější, a proto děláme vše, abychom vám vyšli vstříc a pomohli vám při řešení vašich problémů. Poskytneme vám kvalitní právní pomoc komplexního charakteru se zárukou rychlosti, flexibility, diskrétnosti, spolehlivosti a erudovanosti. Díky tomu se mnozí spokojení klienti k nám znovu vracejí, což pro nás představuje to největší zadostiučinění.

Právní služby – OBČANSKÉ PRÁVO

Upravuje právo ve vztahu k občanovi, a to zejména rodinné právo, vlastnické právo, dědické právo a závazkové právo.

V návaznosti na odvětví občanského práva poskytují klientům naši právníci komplexní právní poradenství a právnické služby, a to především v následujících oblastech:

 • poradenství v předsmluvních vztazích,
 • příprava a připomínkování smluv v oblasti občanského práva
 • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení (poskytnutí právního poradenství a vypracování případných žalob,
 • zastupování klientů před orgány státní správy),
 • odporování právním úkonům podle občanského zákoníku,
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, a jiné.

Právní služby – Trestní právo

Určuje, co je trestným činem, vymezuje podmínky a předpoklady trestní odpovědnosti, stanoví tresty a ochranná opatření.

 • Právní poradenství v oblasti trestního práva pro obviněné a poškozené,
 • Zastupování obviněného a obžalovaného obhájcem ve všech stádiích trestního řízení podle trestního řádu a trestního zákona – od doručení usnesení o vznesení obvinění až do skončení trestního řízení zastupování na hlavním líčení.
 • Vypracování všech druhů jednostranných právních úkonů podle trestního řádu a trestního zákona, jako příklad uvádíme trestní oznámení, stížnost proti vznesení obvinění, vyjádření k obžalobě, odvolání, žádosti o propuštění z vazby na svobodu, písemný slib a jiných podání.
 • Zastupování poškozených (poškozených) v trestním řízení podle trestního řádu, uplatnění škody (v adhezním řízení).
 • Právní konzultace a poradenství,
 • a jiné….

Právní služby – OBCHODNÍ PRÁVO

Upravuje právní postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé navzájem vstupují při uskutečňování podnikatelské činnosti.

V oblasti obchodního práva naši právníci zajišťují klientům právní pomoc spočívající v posuzování a přípravě obchodních smluv, přičemž v rámci uvedeného bereme v úvahu specifické potřeby a požadavky každého klienta. V rámci přípravy smluv zohledňujeme několik rizika a navrhujeme klientům vhodné způsoby ochrany jejich zájmů pro jakékoli situace, zvláště když druhá strana neplní řádně své závazky.

V návaznosti na obchodní právo poskytujeme našim klientům následující právní služby:

 • poradenství v předsmluvních vztazích,
 • vypracování a připomínkování obchodních smluv,
 • zastupování právníkem při jednání o uzavírání smluv,
 • zpracování právních analýz na základě předložených právních dokumentů a jiných, klientem požadovaných písemností,
 • vyjádření, doporučení, návrhů, řešení, žádostí, výzev apod.
 • Ochrana proti nekalé soutěži, ochrana obchodního jména a obchodního tajemství (poskytnutí právního poradenství a
  • vypracování případných žalob o zdržení se nekale-soutěžního řízení, odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, či náhrady škody),
  • právní zastupování klienta v obchodně – právních sporech, včetně zastupování klienta právníkem vůči obchodním partnerům.
Článek zadlužená firma

Článek zadlužená firma

Článek Zadlužená firma Článek Zadlužená firma. Likvidace zadlužené firmy/společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek....

Jak začít podnikat.

Jak začít podnikat.

Jak začít podnikat ? Výhody a nevýhody podnikání, s podrobným výčtem pro a proti u forem, mezi kterými je možné vybírat Jak začít podnikat ? Vedle výhod a nevýhod s.r.o. (společnosti s ručením omezeným) či a.s. (akciové společnosti) jsou některé znaky spolu s OSVČ...

Výhody a nevýhody podnikání

Výhody a nevýhody podnikání

Výhody a nevýhody podnikání. Výhody a nevýhody podnikání - výhody 1. Výhody a nevýhody podnikání - výhody - MOŽNOST VYSOKÉHO VÝDĚLKU Na rozdíl od zaměstnaneckého poměru se zde nesetkáte s platovými tabulkami nebo jinak nastavenými normami. O tom, kolik si během měsíce...