Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Likvidace firmy

^

28 listopadu, 2020

Obsah

Likvidace firmy. Co s firmou: prodat nebo vstoupit do likvidace?

Nechce se vám již podnikat? Rádi byste si konečně užívali zaslouženého volna? Nebo nemáte svou firmu v rodině komu předat? Přemýšlíte, jak co nejjednodušeji své podnikání ukončit?

Nebo se chcete zbavit své neaktivní firmy, protože nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost? Jste již unaveni z neustálých problémů spojených s podnikáním? Dochází Vám již energie na další boj s větrnými mlýny v podobě státních institucí?

Ať už vás vedou k myšlence na ukončení podnikání jakékoliv osobní, zdravotní či profesní důvody, je důležité promyslet, jakým způsobem své podnikání uzavřít.

Česká legislativa umožňuje v zásadě dvě různá řešení: buď půjdete cestou likvidace společnosti pod taktovkou likvidátora, nebo svou firmu prodáte ve spolupráci s profesionálním zprostředkovatelem a využijete služby “Řízená likvidace firmy”.

Oba tyto způsoby vaši firmu dovedou ke zdánlivě stejnému konci, ale rozdíly jsou mezi nimi z finančního hlediska velmi zásadní. V následujících řádcích se dozvíte, jak se Vám může při špatném výběru konec podnikání zkomplikovat a prodražit.

První možnost zrušení podnikání je likvidace společnosti. Provádí ji likvidátor jmenovaný soudem nebo valnou hromadou společnosti.

Likvidátor je fyzická osoba, která převezme pravomoci statutárního orgánu a která svými kroky dovede společnost k likvidaci a k výmazu z obchodního rejstříku. Přechází na něj právo jednat jménem společnosti a jeho jednání je úplatné z prostředků společnosti.

Odměna likvidátora se však pohybuje v řádech desítek tisíc korun a zpravidla činí více jak 10% zůstatku zpeněžení majetkové a jiné podstaty. K odměně likvidátora se dále platí jednorázově 10.000,- Kč za každého přihlášeného věřitele do počtu 10-ti věřitelů.

Obecně lze říci, že likvidace společnosti je časově a finančně náročný proces. U společností bez věřitelů trvá likvidace zpravidla v řádech měsíců (6-12). V případě zadlužené firmy může proces likvidace probíhat až několik let. Je to tudíž vhodné řešení v případě zdravě fungující společnosti bez dluhů.

Mínusy:

 • výmaz společnosti z obchodního rejstříku není v případě zadlužených společností možný
 • povinností likvidátora je v případě úpadku společnosti podat insolvenční návrh
 • společnost je stále pod kontrolou nejrůznějších státních orgánů
 • vysoké náklady na odměny likvidátora a zpracování účetní dokumentace

CO JE TO VLASTNĚ LIKVIDACE FIRMY – PODROBNOSTI

Je to kvalifikovaný proces, který začíná rozhodnutím společníků na valné hromadě, že společnost zruší (z jakéhokoliv důvodu) a pokračuje činností jmenovaného likvidátora, který musí zajistit posloupnost všech zákonem daných úkonů až do výmazu takto likvidované společnosti z veřejného rejstříku ČR.

KDO MŮŽE BÝT LIKVIDÁTOREM FIRMY?

Likvidátorem může být jmenována osoba, která má k výkonu této funkce zákonem dané předpoklady (bezúhonnost, plnoletost, bezdlužnost) a dále je odborně zdatná k tomu, aby tuto specifickou činnost zvládla. Obecně je žádoucí, aby taková osoba disponovala právním a ekonomickým vzděláním s důrazem na mikroekonomii, účetnictví, daně…

JAK DLOUHO TAKOVÁ LIKVIDACE FIRMY TRVÁ?

Je to individuální a záleží na mnoha faktorech. Jiná doba likvidace bude u „prázdných“ společností bez dluhů, bez zaměstnanců, apod. a jiná doba u velkých společností s mnoha zaměstnanci, nemovitostmi, pohledávkami, závazky… Ale obecně se dá konstatovat, že minimální doba likvidace je cca 5 měsíců ode dne zrušení společnosti na valné hromadě až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o výmazu z veřejného rejstříku a průměrná doba likvidace je cca jeden rok.

CO MÁM UDĚLAT PRO TO, ABYCH VYUŽIL SLUŽBY “ŘÍZENÁ LIKVIDACE FIRMY” ?

Na začátku nás pouze zkontaktovat a víc nic. Přijedeme, provedeme vstupní informační pohovor, provedeme analýzu situace a navrhneme řešení a rozpočet. V případě Vašeho souhlasu podepíšeme příkazní smlouvu a věc se začne v naší režii řešit. Vše děláme na klíč, zorganizujeme valnou hromadu Vaší společnosti, která o zrušení firmy rozhodne, Vy (společník) se jí účastnit nemusíte, stačí nám plná moc a vše vyřešíme a zařídíme sami. Navíc, Vy jste na valné hromadě odvolán z funkce jednatele a Vaší jedinou povinností je předat likvidátorovi společnost, účetnictví, inventuru majetku, atd. Tím pro Vás věc úplně končí a máte klid.

MŮŽU ZLIKVIDOVAT I FIRMU, KTERÁ MÁ DLUHY A MĚLA BY JÍT SPÍŠE DO KONKURZU?

Ano můžete, v případě, že likvidátor zjistí předlužení společnosti nebo obecně insolvenci, zajistí sám vypracování insolvenčního návrhu a poté bude spolupracovat s insolvenčním správcem. Po skončení insolvenčního řízení si firmu přebere od správce zpět a zajistí dokončení likvidace. Je to pro Vás mnohem komfortnější varianta, než se se správcem dohadovat.

CO MŮŽU OČEKÁVAT ZA PROBLÉMY, KDYŽ SVOJI ZADLUŽENOU FIRMU „NEŘEŠÍM“?

Každý nese odpovědnost sám, může se stát, že se do Vás „obuje“ nějaký věřitel, kterému delší dobu dlužíte a poštve na Vás policii, soudy, exekutory… Každý je povinen svoje podnikatelské aktivity ukočírovat v rámci zákonných norem. Pokud víte, že se Vám to už nedaří, je vhodné se obrátit na odborníky a věc řešit. A likvidace nefunkční nebo neprosperující společnosti je zákonným postupem a je tudíž tím nejlepším řešením vzniklé situace.

KOLIK ZA SLUŽBU “ŘÍZENÁ LIKVIDACE FIRMY” ZAPLATÍM?

To je individuální a vždy se snažíme s klienty domluvit tu nejvýhodnější cenu při zachování nejvyšší možné kvality odvedené práce. Naše ceny jsou vždy smluvně stanoveny a jsou konečné, bez možnosti dalšího navyšování v průběhu likvidace, ať se stane, co se stane… Klient zaplatí pouze to, co se na začátku dohodne a smluvně zakotví, nikdy nic navíc.

CO KDYŽ NASTANOU V PRŮBĚHU ŘÍZENÉ LIKVIDACE FIRMY NĚJAKÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ PROBLÉMY ? BUDU NĚCO DOPLÁCET ZA JEJICH VYŘEŠENÍ ?

Ne, v žádném případě, jakmile je jednou jmenován likvidátor a podepsána smlouva, tak už je vše v režii likvidátora a je jeho problém, pokud se někde něco objeví, o čem se dříve nevědělo.

CO KDYŽ ZA MNOU PŘIJDOU VĚŘITELÉ NEBO NĚKDO JINÝ A JÁ UŽ BUDU PŘITOM Z FUNKCE JEDNATELE ODVOLÁN A FIRMA BUDE V LIKVIDACI?

Nebudete dělat nic a pošlete dotyčného za likvidátorem. Likvidátor je jediným člověkem, který může za společnost jednat a řešit její (a vlastně i Vaše) záležitosti. Vy navíc ani jednat za společnost už nemůžete, dokonce nesmíte! Vše řeší jenom likvidátor, proto si ho platíte, abyste měl klid…

JAKOU MÁM JISTOTU, ŽE SVOJI PRÁCI ODVEDETE DOBŘE?

Máte jistotu několika stovek námi vymazaných a tudíž již zrušených a zlikvidovaných společností, máte jistotu sehraného týmu s odpovídajícím vzděláním, složeného z právníků, daňových poradců, účetních, soudních znalců, apod. Jistotou pro Vás je i to, že příkazní smlouvu nelze jednostranně vypovědět a po jmenování likvidátora do funkce (a Vašem odvolání z funkce jednatele) již tento musí svoji práci dokončit.

CO MÁM DĚLAT S HROMADOU ÚČETNICTVÍ, KTERÁ MI PO MOJÍ FIRMĚ ZBYLA?

Předáte ji likvidátorovi a on zajistí archivaci spisového materiálu dle příslušných zákonů. Některé písemnosti je nutné trvale uložit, některé se archivují v závislosti na skartačních lhůtách. Ale vše zajišťuje likvidátor a bez Vaší spoluúčasti.

ÚČETNICTVÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI NENÍ VEDENO TAK, JAK BY SE SPRÁVNĚ MĚLO VÉST… NEBO NENÍ ÚČETNICTVÍ Z NĚJAKÉHO DŮVODU VŮBEC. JE TO VELKÝ PROBLÉM, KDYŽ CHCEME FIRMU ZLIKVIDOVAT ?

Není to problém, vše si od vás přebereme v tom stavu, v jakém to je. V případě potřeby provedeme rekonstrukci účetnictví a zajistíme předání příslušných přiznání na finanční úřad. Vše opět v naší režii.

JAK MŮŽU ŘEŠIT SVOJI SITUACI NAPŘÍKLAD V DOBĚ KARANTÉNY, KDY JE PRAKTICKY ZNEMOŽNĚN OSOBNÍ KONTAKT ? DÁ SE SLUŽBA “ŘÍZENÁ LIKVIDACE FIRMY” VYUŽÍT ?

Je to jednoduché, vše vyřešíme online. Telefonickou a mailovou komunikací připravíme valnou hromadu včetně všech smluvních ujednání. Požadované originály potřebných listin si zašleme poštou. Na valnou hromadu nemusíte, to zařizujeme my a po vstupu společnosti do likvidace nám pošlete opět poštou požadované účetní doklady.

 

OBRAŤTE SE NA NÁS A MY BUĎ  ODKOUPÍME VAŠI SPOLEČNOST ZA ÚČELEM JEJÍ NÁSLEDNÉ  LIKVIDACE, NEBO  POMŮŽEME S PRODEJEM SPOLEČNOSTI.

 

Zrušení společnosti likvidací je seriózní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit firmy a celého podnikání. Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.
Úřední martýrium spojené s likvidací společnosti absolvujeme za Vás odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci
klientských rizik, přičemž tento proces zabere v méně komplikovaných případech 6-8 měsíců.

 

JAK TO  FUNGUJE?

 

 1. okamžitě přebereme veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním
  procesem.
 2. jmenujeme likvidátora (v případě zájmu poskytneme profesionálního likvidátora)
 3. provedeme všechny změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku
 4. zajistíme potřebné deregistrace a stanoviska orgánů státní správy
 5. s daňovými poradci můžeme likvidaci vyřídit komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech výkazů
 6. zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku
 7. proces provádíme důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik

Související články

O autorovi

Poradenství v krizi.cz

Máme více než 20 let zkušeností s odkupem a prodejem podílů v obchodních společnostech a s transformacemi firem. Za tuto dobu jsme pomohli významnému množství podnikatelů s prodejem, transformací, revitalizací či likvidací jejich firmy.