Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Dotazy

Pár odpovědí na Vaše dotazy

Dotazy. Odpovědi. Podívejte se na pár odpovědí, popřípadě se s námi spojte a vše prodiskutujeme.

Zavolejte námKontaktujte nás

Dotazy.

Časté dotazy

Virtuální sídlo

Likvidace firmy

Kontakt na nás

Je výhodnější firmu prodat (převést) nebo dát do insolvence ?

Členové statutárního orgánu mají povinnost s péčí řádného hospodáře učinit vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace.

Pokud by soud rozhodl, že je společnost v úpadku a že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení úpadku, může za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinností obchodní korporace (§ 68 ZOK).

Správce je pak oprávněn požadovat po členech statutárního orgánu prospěch, který na základě smlouvy o výkonu funkce získali za poslední dva roky (§ 62 ZOK).

Zcela nezávisle na insolvenčním soudu v samostatném řízení se insolvenční správce nebo kterýkoliv věřitel může domáhat po soudu určení toho, že člen odpovídá za splnění závazků korporace.

V průběhu insolvence může insolvenční soud také rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, která se dostala do úpadku, nesmí vykonávat obdobnou funkci v jakékoli jiné obchodní korporaci po dobu tří let od právní moci rozhodnutí a dochází tak k jeho „diskvalifikaci“ (§ 64 ZOK).

Platné zákony dávají věřitelům nástroje, jak po jednatelích a členech představenstva vymáhat pohledávky. Ze samotného insolvenčního řízení dostane věřitel obvykle zpět jenom tři až pět procent svých pohledávek. Nelze se proto divit, že věřitelé vymáhají dluhy nejen po společnostech, které většinou nemají majetek, ale i od členů statutárních orgánů.

Jaké je optimální řešení?
V tomto případě je nejlepším řešením prodej zadlužené společnosti investoru, který ji koupí s cílem revitalizace a vezme na sebe písemné závazky zajistit nutné investice pro nezbytnou stabilizaci a ozdravení firmy.

Vzhledem k tomu, že § 68 ZOK ukládá statutárnímu orgánu učinit „všechno potřebné a rozumně předpokladatelné“ za účelem odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace, je prodej společnosti s cílem její revitalizace nejenom v souladu s daným ustanovením, ale zároveň plně odpovídá povinnostem statutáře jednat s péčí řádného hospodáře i s nezbytnou loajalitou vůči obchodní korporaci.

Samozřejmě, že není možné každou firmu, která se zrovna nachází v hluboké krizové situaci, revitalizovat. Ale za negativní výsledky revitalizace už ponesou odpovědnost noví statutáři, přičemž úspěšná revitalizace již sama o sobě eliminuje všechna rizika.

Je tady ještě jeden argument. Za prodej zadlužené firmy, pokud má nějaký potenciál, můžete získat od kupujícího peníze a zbavit se problémů, zatím co při insolvenci vás čekají jen další problémy.

* Revitalizace je komplex opatření zaměřených na odvrácení úpadku společnosti, zlepšení její finanční situace, jakož i obnovení a zvýšení její likvidity a solventnosti..

Je možno zadluženou firmu zlikvidovat ?

Likvidace společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek. Pokud jsou splněny uvedené podmínky, dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

V případě nevypořádaných závazků, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR.

Navíc, v případech, kdy likvidátor společnosti zjistí, že aktiva firmy nestačí pro úhradu závazků, pak je povinen podat návrh na insolvenci. Velkou výhodou pro Vás je to, že tento návrh (ne dříve nežli 8 – 12 měsíců po převodu společnosti) podává náš likvidátor, který byl do společnosti jmenován novým vlastníkem.

Jak probíhá prodej a převzetí společnosti ?

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čem se sestavuje předávací protokol.

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
Mimořádná účetní uzávěrka
Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

Za jak dlouho nebudu ve firmě ?

Rozvázání vašeho jména s firmou většinou trvá maximálně 14 dnů. Svou funkci ve společnosti však přestanete vykonávat v den podpisu smluvní dokumentace, nebo k datu, na kterém se dohodneme.

Rychlost přepisu. Za jak dlouho bude vše zapsáno ?

Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.

Aktuálně mám ve firmě zaměstnance. Převezmete firmu i v takovémto stavu ?

Ano, vaší společnost převezmeme i v případě, že máte ve firmě zaměstnance. Vždy přistupujeme ke každé zakázce individuálně a s přihlédnutím k jejímu aktuálnímu stavu včetně budov, strojů nebo dalších závazků a pohledávek.

Mohu změnit sídlo firmy ?

Ano, lze změnit sídlo firmy. Tento krok je zároveň součástí našich služeb a oceníte jej především v případě, kdy firma sídlí na pozemku, který nechcete své původní firmě nadále poskytovat.

Změna sídla firmy probíhá v rámci převzetí společnosti nebo její likvidaci

Kolik stojí převzetí společnosti ?

V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma). Obecně můžeme říci, že částka za převzetí/odkup společnosti začíná na částce 14. 900,- Kč.

Co je to virtuální sídlo ?

Virtuální sídlo, jinak nazývané také virtuální kancelář nebo registrační adresa, je sídlo, které klient uvádí jako svou oficiální adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku nebo jiném rejstříku, ve kterém je klient zapsán. Každá firma musí povinně mít sídlo na nějaké fyzické adrese, k čemuž je potřebný písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Pokud nemáte vlastní nebo pronajatou nemovitost, nebo pokud takovou nemovitost nechcete uvádět z různých důvodů, můžete využít naše virtuální sídlo.

Jak je to s doručováním pošty ?

Pokud vám přijde na adresu sídla pošta, budete o ní oznámený e-mailem. Na požádání klienta můžeme poštu oskenovat, případně přeposlat na jinou adresu.

Přebíráte i listiny do vlastních rukou ?

V případě zájmu můžeme přebírat i doporučenou poštu na základě písemné plné moci.

Kolik stojí přeposlání /skenování/ pošty ?

Přeposílání pošty provádíme na požádání klienta a podle obsahu služeb, které si zakoupil. Skenování provádíme na požádání klienta a podle obsahu služeb, které si zakoupil.

Co v případě kontrol z úřadů ?

Vaše sídlo bude řádně označené pro případ kontrol. Při případných kontrolách vždy příslušné osoby informujeme, že máte u nás zřízeny registrační sídlo, což je plně v souladu s platnou legislativou. Výhodou je, že vás nikdy žádná kontrola nepřekvapí neohlášeně.

Jaké služby jsou součástí virtuálního sídla ?

Součástí virtuálního sídla jsou tyto služby: označení nemovitostí / schránky obchodním jménem (názvem) klienta, oznámení o přijaté poště e-mailem, přebírání a úschova přijaté pošty. V ceně základních služeb nejsou zahrnuty doplňkové služby, které nejsou povinné a jsou poskytovány pouze na vyžádání zákazníka.

Jak mohu objednat virtuální sídlo ?

Objednávky registrační adresy můžete provést následovně:
Nejrychlejší způsob je vyplnění objednávky.
Můžete nám poslat Email, nebo nám můžete zavolat a učinit objednávku telefonicky na čísle (+420) 704 420 177, nebo můžete přijít osobně do naší kanceláře.

Jaká je minimální objednávka a kdy za sídlo platím ?

Minimální objednávka sídla je na 12 měsíců.
První platbu za sídlo hradíte při podpisu smlouvy na celé období předplatného, které si sami zvolíte. Další platby jsou prováděny na základě faktury po uplynutí zaplaceného předplatného.

Potřebuji si založit novou společnost, nebo živnost, ale ještě nemám přidělené IČO.

Právě pro tyto případy je naše služba připravená. Při zakládání firmy nebo živnosti nemáte ještě přidelěné IČO. V takovém případě od Vás potřebujeme sdělit iniciály jednatele společnosti, nebo iniciály živnostníky. Jedná se zejména o jméno, příjmení, datum narození a trvalou adresu.

Umíte zařídit změnu sídla v obchodním rejstříku ?

Ano samozřejmě. V případě zájmu umíme zařídit i změnu sídla v obchodním rejstříku – stačí nám tento požadavek napsat a sdělíme vám více informací.

Přijde mi při objednání služby sídlo pro firmy START pošta ?

Ano. V případě, že si objednáte službu sídlo pro firmy/místo podnikání – START, tak Vám pošta na naší adresu přijde a není vrácena odesílateli. Každá přijatá pošta je zpoplatněna 150 Kč/kus..

Zadlužená firma.

Zadlužená firma.

Zadlužená firma - jistá míra zadluženosti firmy není na škodu a v konkrétních případech může být i žádoucí. Ostatně vést expanzi svého podnikání bez zadlužení zpravidla ani dost dobře není možné. Pokud však míra zadluženosti firmy přesáhne rozumnou hranici (zpravidla...

Firma v krizi.

Firma v krizi.

Firma v krizi. Firma se ocitla v krizi. Co dělat ? Jaké jsou možnosti a jak bych měl uvažovat ? Krize nás učí, jak si znovu rozpomenout, co vlastně chceme a kam jdeme, uvědomit si, co už nepotřebujeme a co je pro nás doopravdy cenné. U malých podniků je celá...

Likvidace firmy

Likvidace firmy

Likvidace firmy. Co s firmou: prodat nebo vstoupit do likvidace? Nechce se vám již podnikat? Rádi byste si konečně užívali zaslouženého volna? Nebo nemáte svou firmu v rodině komu předat? Přemýšlíte, jak co nejjednodušeji své podnikání ukončit? Nebo se chcete zbavit...